LedPerf.com: Ledverlichting voor auto's en motoren

24u
Antwoord en
verzending


0€
vanaf € 100€

N°1

Officieel leider
sinds 2007

550 000
voertuigen
uitgerust100% beveiligd
Beoordelingen van klanten 4.9/5
57902 Verzamelde beoordelingen

Leeg

100.00€ ontbreekt voor gratis verzending naar: België

Mandje bekijken

Algemene verkoopvoorwaarden van de website Ledperf.be

ARTIKEL 1: AANVAARDING VAN DE AV

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op de verkoop van materiële producten op de website Ledperf.be (hierna "de Website"), beheerd door LEDPERF SAS, en gedaan door elke internetgebruiker die vooraf een klantenaccount heeft geopend op de Website (hierna "de Klant").

1.2 Door het aanvinken van het vakje "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen", aanvaardt de Klant uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "AV"). Hij verklaart tevens dat hij de wettelijke bevoegdheid heeft om onder deze algemene voorwaarden verplichtingen aan te gaan.

1.3 Deze AV kunnen te allen tijde en naar eigen goeddunken van LEDPERF SAS worden herzien. Alleen de AV die van kracht zijn op de datum van de bestelling zijn bindend voor de Klant.

ARTIKEL 2: IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER - JURIDISCHE INFORMATIE

Het bedrijf LEDPERF SAS met een kapitaal van €40.000.
Zij staat geregistreerd bij het RCS van SAINT-ETIENNE onder nummer 511 128 894.
Intra-communautair BTW-nummer: FR24511128894
APE/NAF-code: 4791B
Hoofdkantoor:
LEDPERF SAS
4 rue des VAB
42400 Saint-Chamond
Email: info@ledperf.com

ARTIKEL 3: PRODUCTEN

De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de Website worden gepresenteerd en LEDPERF SAS besteedt de grootste zorg aan de presentatie en omschrijving van deze producten om de Klant zo goed mogelijk te informeren. Het is echter mogelijk dat er fouten op de Website verschijnen, wat de Klant erkent en aanvaardt. Indien het geleverde product niet conform de omschrijving ervan op de Website is, kan de Klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht of een beroep doen op de conformiteitsgarantie van het Bedrijf. Het Bedrijf zal, indien nodig, de gefactureerde bedragen (geheel of gedeeltelijk) inwisselen of terugbetalen.

ARTIKEL 4: PLAATSING BESTELLING

4.1 Voorafgaand aan elke bestelling moet de Klant een account openen op de Website, met vermelding van de volgende gegevens: naam, voornaam, postadres en e-mailadres, huidig telefoonnummer (vast of mobiel), waarop de Klant kan worden bereikt bij problemen met de levering.

4.2 Elke geplaatste bestelling impliceert de goedkeuring door de Klant van zijn "mandje", dat een overzicht geeft van alle producten die de Klant op de Website heeft gekozen, de keuze van de verzendwijze, de facturerings- en leveringsadressen en de keuze van de betaalmethode.

Elke bestelling is onderworpen aan een orderbevestiging van LEDPERF SAS, die binnen een termijn van maximaal 24 werkuren naar de Klant wordt verzonden naar het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven. De verkoop is pas van kracht nadat de Klant de Bestelling heeft bevestigd.

LEDPERF SAS behoudt zich het recht voor om een geplaatste bestelling niet te bevestigen of te annuleren in geval van een geschil met een Klant over de betaling van een eerdere bestelling. De Klant wordt dan binnen maximaal 24 uur per e-mail op de hoogte gebracht.

Bovendien zal in geval van weigering van betaling door het betalingscentrum van de bank of weigering van de cheque door onze bank, de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal de klant per e-mail op de hoogte worden gebracht.

4.3 Eke aanvraag tot wijziging of annulering, geheel of gedeeltelijk. van de bestelling van de klant moet worden gericht aan LEDPERF SAS via het wijzigings- /annuleringsformulier van de bestelling dat zich in het account van de klant bevindt. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van het wijzigings- /annuleringsformulier van de bestelling.

LEDPERF SAS is niet verplicht een verzoek tot wijziging of annulering van de bestelling in te willigen, behalve in het geval voorzien in artikel 8 van deze AV, of in geval van het niet nakomen door LEDPERF SAS van haar verplichting tot levering van de goederen of het verlenen van service uiterlijk dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst. De klant kan dan de overeenkomst opzeggen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk via een ander duurzaam medium, nadat hij LEDPERF SAS op dezelfde wijze heeft opgedragen de levering of service binnen een redelijke bijkomende termijn te leveren of te verlenen, indien deze niet binnen deze termijn is uitgevoerd.

Elke annulering van een bestelling, om welke reden dan ook, geeft recht op terugbetaling van de betaalde bedragen. Voor deze annulering kan geen vergoeding worden geëist.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

5.1 Voor alle producten die binnen de Europese Unie worden verzonden zijn de prijzen van onze producten volgt EUR (€), alle belastingen inbegrepen, exclusief verzend- en administratiekosten, en zijn alleen in EUR (€) te betalen.

5.2 Voor alle producten die worden verzonden buiten de Europese Unie en naar de DOM-TOM landen, vermelden de bestelbevestiging en de factuur alleen een prijs ex BTW in EUR (€). Het is mogelijk dat er douanerechten of andere plaatselijke belastingen of staatsbelastingen worden geheven en deze zijn uitsluitend voor rekening van de klant. Deze is ook als enige verantwoordelijk voor de aangiften aan de autoriteiten en de bevoegde instanties van het desbetreffende land. We raden u aan om u over deze onderwerpen door uw plaatselijke autoriteiten te laten voorlichten.

5.3 LEDPERF SAS behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. Het verkochte product wordt gefactureerd op basis van de prijslijst die geldt op het moment van de bestelling. Hoewel onze website zorgvuldig is opgericht, is het mogelijk dat de prijzen op de Website fouten bevatten. LEDPERF SAS behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot een Bestelling, indien er zich een fout voordoet in de prijs van het product, aangegeven op de Website bij de bestelling. In dit geval zal de Klant binnen de 15 dagen automatisch worden terugbetaald via overschrijving of cheque.

5.4 Voor elke bestelling zijn verzendkosten verschuldigd. Het exacte bedrag is afhankelijk van waar de bestelling wordt verzonden, de gekozen service, en de inhoud, het volume en het gewicht van de bestelde producten.

Het bedrag van de verzendkosten wordt aangegeven in het "winkelmandje" en is onderworpen aan de instemming van de Klant, door het "winkelwagentje" goed te keuren.

De Klant kan de totale waarde van haar bestelling op de website simuleren. Het aangegeven bedrag blijft geschat en alleen de prijs die tijdens de goedkeuring van de bestelling wordt weergegeven, is van contractuele waarde.

In het geval van meerdere bestellingen van de klant met hetzelfde afleveradres behoudt LEDPERF SAS zich het recht voor om de bestelling in één pakket samen te brengen. In dit geval blijven de verzendkosten voor meerdere bestellingen voor rekening van LEDPERF SAS.

ARTIKEL 6: BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 De prijs van de producten is contant te betalen zodra de bestelling is geplaatst. De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs die vermeld staat op de orderbevestiging die door LEDPERF SAS wordt verstuurd.

6.2 De betaling kan worden uitgevoerd:

 • Ofwel met een bankpas met het acroniem CB: in dit geval wordt de betaling uitgevoerd via een beveiligde betaalinterface van de BANQUE POPULAIRE DES ALPES. De Klant garandeert aan LEDPERF SAS dat hij over de nodige machtigingen beschikt om de betaalkaart te gebruiken bij het plaatsen van een bestelling.
 • Ofwel via overschrijving met PAYPAL. Hiermee kunt u uw aankopen online betalen in een volledig beveiligde omgeving. Uw betaling wordt rechtstreeks op de beveiligde server van het bedrijf PAYPAL uitgevoerd, zonder via de server van de winkel te gaan.
 • Ofwel via bankoverschrijving: de gegevens van de rekening van LEDPERF SAS zullen op verzoek aan de Klant worden meegedeeld.
 • Ofwel via een contante postwissel: contante overschrijvingsdienst via de Banque Postale.

Postwissel

6.3 Overeenkomstig de wet van 15 mei 2001 en artikel L. 441-6 van de Franse Code de Commerce wordt op elke factuur die niet op de vervaldag door een professionele klant is betaald, een boete van 5 maal de wettelijke rente aangerekend. Bovendien wordt bij het niet betalen op de vervaldag een forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten toegepast. Deze vergoeding bedraagt 40€.

ARTIKEL 7: LEVERING

7.1 Plaats van levering

De levering vindt plaats op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven en dat vermeld staat op de orderbevestiging. LEDPERF SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren als gevolg van een fout of onnauwkeurigheid in het door de Klant opgegeven adres.

7.2 Levertijden

De bestelling zal worden uitgevoerd binnen de termijnen die op de Website en op de orderbevestiging van LEDPERF SAS staan vermeld, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het bestelde product en behoudens overmacht, zoals bepaald door de wet en de rechtspraak van de Franse rechtbanken.

De aangegeven tijden worden berekend in werkdagen en zijn exclusief zaterdag, zondag en feestdagen. In alle gevallen is LEDPERF SAS verplicht de producten uiterlijk dertig kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst te leveren.

Overschrijding van deze termijn geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of prijsherziening. Deze laatste kan echter wel de annulering van zijn bestelling en de terugbetaling van de betaalde bedragen vragen indien de uitvoeringstermijnen niet in acht worden genomen.

In geval van betaling per postwissel of overschrijving kan de bestelling pas worden verwerkt na ontvangst van het verschuldigde bedrag en de levertijden lopen pas vanaf deze betaling.

7.3 Beschikbaarheid

Indien het bestelde product niet op voorraad is of niet beschikbaar is, verbindt LEDPERF SAS zich ertoe de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te brengen en een beschikbaarheidsperiode of een gelijkwaardig product aan te geven, tegen dezelfde prijs.

De Klant heeft dan de keuze om te wachten tot het product weer beschikbaar is, of hij kan het aangeboden product als vervanging aannemen, of hij kan zijn reeds uitgevoerde betaling terugvragen, hetgeen zal worden uitgevoerd binnen een maximum van 30 dagen, per cheque, bankoverschrijving of Paypal, afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode.

7.4 Ontvangst van producten en uitvoering van service na verkoop

7.4.1 Al onze bestellingen worden voor verzending gecontroleerd, de controle is gebaseerd op de goede werking van de producten en de bestelde hoeveelheden.

7.4.2 Voor niet-aangetekende zendingen (brief met tracking, colissimo zonder handtekening, pakket met tracking) kunt u uw verzending volgen en zal er dus geen enkele claim in aanmerking worden genomen als de tracking de levering van de zending bevestigt.

7.4.3 Elke terugzending van goederen vereist de voorafgaande toestemming van LEDPERF SAS. Bij gebreke van overeenstemming zullen de teruggezonden goederen ter beschikking van de Klant worden gehouden op eigen kosten en risico, waarbij alle transport-, opslag- en behandelingskosten voor rekening van de Klant zijn.

ARTIKEL 8: HERROEPINGSRECHT

8.1 In overeenstemming met artikel L.221-18 van de Franse Code de la Consommation beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) volle dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen, om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder reden of boete. De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van de Klant, die het volledige bedrag binnen een maximumtermijn van 14 dagen zal terugkrijgen, per cheque, bankoverschrijving of Paypal, afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode.

8.2 Elk verzoek om terugbetaling in het kader van het herroepingsrecht moet per e-mail of brief aan het in artikel 1 vermelde adres worden gericht. De Klant krijgt dan een servicenummer dat op het retourpakket moet worden vermeld. Het product moet in nieuwe, onbeschadigde staat en vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie worden teruggestuurd.

8.3 Dit herroepingsrecht niet van toepassing is op overeenkomsten die door ondernemers zijn gesloten.

8.4 De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing zijn op natuurlijke personen die als consument in de Europese Unie woonachtig zijn.

ARTIKEL 9: GARANTIES

9.1 In overeenstemming met de artikelen L211-4 en verder van de Franse Code de la Consommation, vallen de door LEDPERF SAS verspreide producten onder de wettelijke garantie van conformiteit vanaf het moment van levering.

Binnen deze termijn kan de Klant een beroep doen op zijn garantie als hij een gebrek aan conformiteit of een afwijking vaststelt aan het bij LEDPERF SAS gekochte Product.

9.2 De garantie kan niet worden toegepast in de volgende gevallen:

 • Als het product door de Klant is beschadigd of abnormaal is gebruikt vergeleken met de door LEDPERF SAS aanbevolen gebruiksvoorwaarden;
 • Als het product verkeerd is gemonteerd, geïnstalleerd of onderhouden door de Klant,
 • Als het Product door de Klant of een derde partij, zonder uitdrukkelijke toestemming van LEDPERF SAS, is gerepareerd, gewijzigd of getransformeerd,
 • Als het Product is gebruikt in een vochtige omgeving of buitenshuis terwijl in het technische informatieblad uitdrukkelijk staat dat dit niet mag,
 • In geval van normale slijtage of veroudering van het Product
 • Als het Product gemarkeerd met inkt of een andere stof wordt teruggestuurd: omdat de meeste producten te repareren zijn, kunnen wij een product waarop de klant een markering heeft gemaakt met een pen of iets anders niet als garantie terugnemen.

9.3 Als aan de garantievoorwaarden wordt voldaan, verbindt LEDPERF SAS zich ertoe het product binnen de 30 dagen te repareren. Als dit niet mogelijk is, zal LEDPERF SAS de Klant aanbieden om zijn product te vervangen door een gelijkwaardig product of om het contant, per cheque, bankoverschrijving of Paypal terug te betalen, afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode.

9.4 Om van deze garantie gebruik te maken, moet de Klant het formulier invullen dat beschikbaar is op het volgende adres:

Mijn informatie voor de aftersales

Hij kan ook per e-mail contact opnemen met LEDPERF SAS via het contactformulier op de site. De Klant ontvangt per omgaande een service retournummer - RMA (Retour de Matériel Autorisé). Defecte producten moeten worden teruggestuurd in een verstevigde verpakking met het retournummer dat door LEDPERF SAS is toegekend.

9.5 Deze garantie verhindert de Klant niet om de garantie voor verborgen gebreken, voorzien in de artikelen 1641 en verder van de Franse Code Civil, uit te oefenen.

9.6 Bijzondere garanties: Bepaalde producten beschikken over een commerciële garantie van 5 jaar (informatie vermeld op het blad met productinformatie) zonder dat hierdoor echter afgeweken wordt van de onderstaande voorwaarden. De ballasts die in de HID xenon kits zitten worden levenslang gegarandeerd, op voorwaarde van de doorzenden van een foto waar de barcode en de doorgesneden kabels van het ballast duidelijk op staan voor als de garantie eventueel aan de kaak wordt gesteld. De HID xenonlampen die in de HID xenon kits zitten worden 2 jaar lang gegarandeerd op voorwaarde dat deze geen vingerafdrukken bevatten (er zal een test met blauw licht worden gedaan) en dat deze in perfecte staat zijn. De HID xenonlampen en ballasts die per stuk zijn gekocht, met uitzondering van de complete xenon kit, hebben een garantie van 2 jaar. Garantieverlenging: als deze optie beschikbaar is kan de klant zich hierop inschrijven om de totale garantieperiode van zijn bestelling te verlengen. De optie "garantieverlenging" wordt bij de wettelijke garantie opgeteld, deze zal echter niet meetellen bij de berekening van de gratis verzendkosten en de berekening van de korting die wordt verleend als gevolg van het eventuele gebruik van een kortingscode.

9.7 De garantie is alleen van toepassing op eventuele claims van de klant die de aankoop op de website Ledperf.be heeft gedaan, claims kunnen alleen worden ingediend vanaf het klantenaccount.

ARTIKEL 10: BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Sommige producten die op de Website worden verkocht, zijn niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Ze mogen dus niet worden gebruikt in het wegverkeer op de openbare weg en zijn uitsluitend bestemd voor sportevenementen (circuit, rally). Elk land heeft zijn eigen wetten betreffende beperkingen op het gebruik van deze producten. Elke gebruiker moet zich daarom bewust zijn van de wetten van het land waar hij van plan is om deze producten te gebruiken voordat hij een product koopt dat op de Website wordt verkocht. Op Frans grondgebied is het de verantwoordelijkheid van de Klant om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten voor dag- en nachtverlichting, zoals bepaald in de artikelen R.313-1 tot en met R.313-35 van de Franse Code de la Route, en voor homologatie, zoals bepaald in de artikelen R.321-1 tot en met R.321-25 van de Franse Code de la Route. De Klant bevestigt dat hij voor elke aankoop kennis heeft genomen van de hierboven vermelde artikelen en bevestigt dat hij heeft vastgesteld of het gebruik dat hij van de producten wenst te maken voldoet aan de wettelijke vereisten van de hierboven vermelde artikelen.

Door zijn bestelling te bevestigen, verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van de hierboven vermelde artikelen, dat hij meerderjarig is en dat hij zich bewust is van de risico's die verbonden zijn aan de aankoop van de Producten die onder deze wetgeving vallen en dat hij zich ertoe verbindt deze Producten uitsluitend te gebruiken voor privé- of professioneel gebruik in het kader van een wedstrijd of een vrijetijdsbesteding op privé-eigendom.

Het is in elk geval de verantwoordelijkheid van de Klant om te verwijzen naar de kenmerken van het Product, zoals aangegeven op het technisch informatieblad en/of verpakking, alsook naar de wetgeving van zijn land om te bepalen of het Product al dan niet mag worden gebruikt in het wegverkeer op de openbare weg.

10.2 LEDPERF SAS wijst de Klant er eveneens op dat het gebruik en de installatie van deze producten op voertuigen in het verkeer ertoe kan leiden dat de Klant de contractuele garantie van de fabrikant verliest en een uitsluitingsclausule van garantie in bepaalde verzekeringspolissen kan vormen.

Het is dus de verantwoordelijkheid van de Klant om hierover informatie in te winnen bij de fabrikant en/of zijn verzekeraar en de nodige verklaringen af te leggen om deze garanties te behouden.

10.3 LEDPERF SAS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, materieel of immaterieel, die verband houdt met het gebruik van het product of de producten die het in de handel brengt, in het bijzonder indien het product:

 • wordt geïnstalleerd onder andere dan in de gebruiksaanwijzing genoemde omstandigheden of voor andere doeleinden wordt gebruikt dan omschreven.
 • wordt gebruikt in omstandigheden die in strijd zijn met de voorschriften die gelden in het gebied van de Staat waar de Klant woont, en/of het voertuig waarop het Product is gemonteerd, in het verkeer brengt
 • een defecte montage of installatie heeft ondergaan

ARTIKEL 11: OVERMACHT

11.1 Natuurrampen en elke onvoorspelbare en onweerstaanbare gebeurtenis worden uitdrukkelijk als overmacht beschouwd. Een gebeurtenis die van tevoren bekend is of waarvan de gevolgen niet onoverkomelijk zijn, kan geen overmacht vormen.

11.2 Het optreden van een geval van overmacht schort in eerste instantie de uitvoering van de bestelling automatisch op.

11.3 Als na een periode van drie (3) maanden de partijen het voortbestaan van het geval van overmacht constateren, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd, tenzij anders overeengekomen door beide partijen.

ARTIKEL 12: BEWIJS

12.1 De geautomatiseerde gegevens, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Website worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De archivering van bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbaar en duurzaam medium die als bewijs kan worden opgevoerd.

12.2 De orderbevestiging die door LEDPERF SAS aan de klant wordt gestuurd, in papieren of elektronische vorm, vormt het bewijs van de transactie voor de klant.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL L 624-16 VAN DE FRANSE CODE DE COMMERCE BLIJVEN DE GELEVERDE GOEDEREN EIGENDOM VAN LEDPERF SAS TOT DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS DOOR DE KLANT IS VOLDAAN. INDIEN DE TOTALE RESTERENDE PRIJS NIET DOOR DE KLANT WORDT BETAALD, EN NA HET VERSTRIJKEN VAN EEN TERMIJN VAN 8 DAGEN NA DE VERZENDING VAN EEN AANMANING DOOR LEDPERF SAS, ZAL HET CONTRACT VAN RECHTSWEGE WORDEN ONTBONDEN EN KAN LEDPERF SAS ZICH OP DE EIGENDOM VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN BEROEPEN, ONDER DE VOORWAARDEN VOORZIEN IN DE ARTIKELEN L. 624-9 EN VERDER VAN DE FRANSE CODE DE COMMERCE. DEZE CLAUSULE WERD VOORAFGAAND AAN DE TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT TER KENNIS VAN DE KLANT GEBRACHT DOOR DE GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN IS ENKEL VAN TOEPASSING OP VERKOPEN AFGESLOTEN MET ONDERNEMERS.

ARTIKEL 14: PERSOONLIJKE GEGEVENS

14.1 De informatie over de persoonlijke gegevens die wordt verzameld voor verkoop op afstand is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen en het opstellen van facturen. Deze informatie stelt ons in staat om transacties uit te voeren betreffende klantenbeheer, prospectie, ontwikkeling van commerciële statistieken, beheer van verzoeken om toegang, rectificatie- en oppositierechten, beheer van onbetaalde schulden en geschillen, beheer van promotionele activiteiten, en beheer van beoordelingen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het verzenden van informatie, promotionele aanbiedingen, commerciële prospectie, informatieve of communicatieve activiteiten in opdracht van LEDPERF SAS.

14.2 Overeenkomstig de Franse wet "Informatique et Libertés" is de verwerking van persoonsgegevens van klanten het onderwerp geweest van twee verklaringen (nr. 2186227 en 2185318) bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

14.3 De Klant beschikt over een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens, dat hij bij LEDPERF SAS kan uitoefenen, onder de voorwaarden voorzien in artikel 34 van de wet van 6 januari 1978. Bovendien verbindt LEDPERF SAS zich ertoe de gegevens van haar klanten niet gratis of in ruil aan derden mee te delen.

14.4 Wij informeren u over het bestaan van het bel-me-niet-register "Bloctel", waarop u zich hier kunt inschrijven: https://conso.bloctel.fr/

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM

LEDPERF SAS is de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de plannen, studies, installatie-instructies die bij de verkochte producten worden geleverd, evenals alle bestanden, foto's, diagrammen, schetsen, teksten of elke inhoud die door het auteursrecht wordt beschermd en op de Website wordt gepubliceerd. Bijgevolg wordt elk ongeoorloofd gebruik of elke ongeoorloofde verspreiding van deze documenten door de Klant, op welk medium dan ook, zelfs gratis, beschouwd als een daad van namaak, die de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid van de auteur ervan met zich mee kan brengen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

16.1 Deze AV zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, zowel qua inhoud als qua vorm.

16.2 Klachten of geschillen worden altijd met aandacht ontvangen, waarbij altijd wordt uitgegaan van de goede trouw van degene die de moeite neemt om zijn situatie uit te leggen.

16.3 Bij een geschil tussen LEDPERF SAS en een professionele klant, zullen de partijen trachten het geschil tussen hen in der minne te schikken door middel van verzoening, bemiddeling, medezeggenschapsprocedure of een andere alternatieve methode van geschillenbeslechting.

In dit verband wijzen wij erop dat, overeenkomstig artikel 2238 van de Franse Code Civil:
"De verjaringstermijn wordt geschorst vanaf de dag waarop de partijen na het ontstaan van een geschil overeenkomen hun toevlucht te nemen tot bemiddeling of verzoening of, bij gebreke van een schriftelijke overeenstemming, vanaf de dag van de eerste bijeenkomst tot bemiddeling of verzoening. De verjaringstermijn begint opnieuw te lopen, voor een periode van in elk geval zes maanden, vanaf de datum waarop een van beide partijen of beide partijen, dan wel de bemiddelaar of de tussenpersoon, verklaart dat de bemiddeling of verzoening is beëindigd."

16.4 BIJ GEBREK AAN EEN MINNELIJKE REGELING TUSSEN LEDPERF SAS EN EEN PROFESSIONELE KLANT, VALT ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE EN/OF UITVOERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ALSOOK ELKE VERKOOP DIE TUSSEN PARTIJEN WORDT AFGESLOTEN ONDER DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE HANDELSRECHTBANK VAN SAINT-ETIENNE, ZELFS IN GEVAL VAN EEN KORT GEDING, EEN INCIDENTELE AANVRAAG OF MEERDERE GEDAAGDEN, OF EEN BEROEP OP GARANTIE.

Doorgaan

^